Terug naar de boeken hoofdpagina
Zoeken naar:
Welkom bezoeker,
[Inloggen | Registreren]

Mailing Lijst
Voeg je toe aan onze mailinglist hieronder:
E-mail:
 
Speciale producten
 
Uitverkoop items
 
Populaire Producten
 

Terms & Conditions - Algemene voorwaarden

Computerboeken.EU en Boeken.Marketing zijn handelsnamen van AtMost Rotterdam en Educator Opleidingen BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

Als u een bestelling plaatst bij Computerboeken.EU zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.

 • Artikel 1 Algemeen
  Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Educator Opleidingen BV gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Artikel 2 Definities
  In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Educator Opleidingen BV BV opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.
 • Artikel 3 Prijs
  a. De prijzen van alle producten die via deze Internet-site kunnen worden besteld zijn inclusief 6 procent omzetbelasting (BTW.), tenzij anders is vermeld.
  b. De prijzen van alle (audio)cd's, software, cursussen, trainingen, workshops en congressen die via deze Internet-site kunnen worden gereserveerd zijn exclusief 19 procent omzetbelasting (BTW.), tenzij anders is vermeld.
  c. De prijzen van alle (audio)cd's, toebehoren zoals hardware en software die via deze Internet-site kunnen worden besteld zijn inclusief 19 procent omzetbelasting (BTW.), tenzij anders is vermeld.
  d. De prijzen van goederen die op deze Internet-site zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
 • Artikel 4. Levering
  a. Educator Opleidingen BV is gerechtigd bestellingen te weigeren of voorwaarden aan de levering te verbinden.
  b. De door Educator Opleidingen BV opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
  c. Levering (inclusief facturering) vindt uitsluitend plaats in Nederland en uitsluitend aan personen of bedrijven die in Nederland gevestigd zijn.
  d. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.
 • Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
  a. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Educator Opleidingen BV daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
  b. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Educator Opleidingen BV de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 • Artikel 6 Betaling
  a. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 15 dagen na levering op de door Educator Opleidingen BV aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn van 15 dagen is de koper van rechtswege jegens Educator Opleidingen BV in gebreke.
  b. Educator Opleidingen BV heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening te brengen van 1% per maand.
  c. Indien Educator Opleidingen BV, na het verstrijken van de betalingstermijn, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van 25 euro aan administratiekosten verschuldigd.
  d. Indien Educator Opleidingen BV haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van Educator Opleidingen BV .
  e. Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.
  f. Voor iedere bestelling zullen kosten voor verpakking en verzending in rekening worden gebracht.
 • Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
  De door Educator Opleidingen BV geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Educator Opleidingen BV volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.
 • Intellectuele en industriële eigendomsrechten
  Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Educator Opleidingen BV geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Educator Opleidingen BV garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 • Artikel 9. Communicatie
  Voor verkeerde danwel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Educator Opleidingen BV , dan wel tussen Educator Opleidingen BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Educator Opleidingen BV , is Educator Opleidingen BV niet aansprakelijk.
 • Artikel 10. Overmacht
  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Educator Opleidingen BV ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Educator Opleidingen BV gehouden is tot enige schadevergoeding.
 • Artikel 11.
  Wanneer door Educator Opleidingen BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Educator Opleidingen BV deze voorwaarden soepel toepast.
 • Artikel 12
  Op overeenkomsten gesloten tussen Educator Opleidingen BV en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Winkelwagen
Je winkelwagentje is leeg
0Producten in de winkelwagen:
0.00Totaal:

 
Onze voordelen
° prijzen zijn inclusief verzendkosten
° altijd aanbiedingen
° een selectie van goede boeken
° bijna alle boeken in nieuw staat
° verzending binnen 24 uur
° gemakkelijk betalen met iDeal

Informatie
Producten: 70
Categorieen: 4
Prijzen: Euro
 

Powered by CubeCart
Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.